Vážení obchodní priatelia,

    dovoľte, aby sme Vám touto cestou prezentovali našu ponuku v záujme stálej informovanosti a konkrétnej pomoci v problematike bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a odpadového hospodárstva.

Naša firma je  zameraná na poradenské a výkonné služby v oblastiach bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a odpadového hospodárstva. Na trhu pôsobíme od roku 2003.

Naši pracovníci sú odborne spôsobilými osobami s bohatými skúsenosťami vo svojej oblasti. Pri realizácii služieb kladieme maximálny dôraz na systémové riešenia a optimalizáciu plnenia jednotlivých úloh s ohľadom na špecifiká každého klienta.

Naša firma vznikla za účelom poskytovania komplexného servisu v oblasti bezpečnosti pri práci, ochrany pred požiarmi a odpadového hospodárstva. Uvedené služby vykonávame na základe živnostenského oprávnenia s pôsobnosťou na celom území Slovenskej republiky. V súčasnosti zmluvne zabezpečujeme výkon služieb nielen u viacerých podnikajúcich právnických a fyzických osôb, ale aj u obecných úradov, u škôl a sociálnych zariadení.

Sme držiteľmi oprávnení vydaných Národným inšpektorátom práce:

č. VVZ-0511/08-01.1 – výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov

        č. BTS-0593/08 – bezpečnostnotechnická služba

Všetci zamestnanci sú osobami odborne spôsobilými v oblastiach, ktoré zabezpečujú. Pri výkone služieb využívame moderné prostriedky výpočtovej a telekomunikačnej techniky, pracovníci majú  k dispozícii mobilné telefóny a osobné motorové vozidlá, čo nám umožňuje operatívne riešiť nepredvídateľné udalosti, ktoré sa u zákazníkov môžu udiať (pracovný úraz, havária, požiar atď.). Naše doterajšie skúsenosti dokumentujú, že stále viacej podnikateľských subjektov má záujem o zabezpečovanie týchto služieb dodávateľským spôsobom na vysokej profesionálnej úrovni. 

Nezabezpečovanie povinností na úseku ochrany pred požiarmi a bezpečnosti pri práci sa nevypláca a v konečnom dôsledku sú následky pre firmu podstatne finančne nákladnejšie. Taktiež sa ukazuje skutočnosť, že orientácia v súčasnej džungli platnej legislatívy je pre laika v podstate nereálna, čím sa mnohonásobne zvyšuje nebezpečenstvo zanedbania množstva záväzných povinností a následne vzniká aj riziko represie zo strany príslušných štátnych orgánov a poisťovní.

Zastupujeme zákazníkov pri jednaní so štátnymi orgánmi v oblasti bezpečnosti pri práci a  ochrany pred požiarmi. Všetka kontrolná činnosť (štátny dozor) prebieha za našej súčinnosti a tak umožňuje podnikateľovi venovať sa v plnej miere ostatným úlohám.

V prípade záujmu Vám na požiadanie radi zašleme kompletný referenčný zoznam.

 

Kolektív BENSOL